Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka
przetwarzanych w placówce jest: Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego.
2) Administrator danych osobowych - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 363 - przetwarza dane osobowe
zgodnie z obowiązującym prawem.
3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celach:
a) rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej i rekrutacji ponadgimnazjalnej,
b) ewidencji uczniów,
c) prowadzenie dziennika lekcyjnego,
d) w celach sprawozdawczych,
e) organizacji wycieczek szkolnych,
f) ubezpieczenia uczniów,
g) udostępniania wizerunku, w tym także na stronie internetowej placówki, w celach
związanych z jej działalnością edukacyjną i wychowawczą,
h) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania
określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych
Pani/Pana dziecka będzie Szkoła Podstawowa nr 363 oraz podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie
edukacji, opieki i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14
grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i
przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z
obowiązujących przepisów prawa,
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,
Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole
Podstawowej na 363, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
25 maja 2018 r.

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.plkontakt@sp363.pl

 

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

                  kontakt@sp363.pl

Aleksandra Komiszyn
Wojciech Pozimala

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.