Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

31 maja: Piknik rodzinny "Nauka na wesoło"

W piątek 31 maja popołudniu nasza szkoła zaprasza
na PIKNIK RODZINNY "Nauka na wesoło" 

Chcemy, aby ten dzień był wyjątkową okazją do spotkania i wspólnej zabawy uczniówheart, rodzicówyes, nauczycieli cooli lokalnej społecznoścismiley. Szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci i nastolatków, którzy chcą rozpocząć naukę w naszej szkolelaugh. Piknik będzie znakomitą okazją aby poznać szkołę, przyszłych kolegów i nauczycieli.

Przygotowaliśmy wiele atrakcji zarówno dla maluchów, jak i dla nastolatków. Szczegółowy opis prezentujemy poniżej. Bardzo dużo atrakcji jest wspólnym dziełem rodziców, nauczycieli i uczniów - zaznaczyliśmy je zielonym kolorem na liście.

Atrakcje na naszym pikniku są bezpłatne dzięki wsparciu Rady Rodziców. Piknik odbywa sie pod honorowym patronatem Pani Urszuli Kierzkowskiej, Burmistrz Urzędu Dzielnicy Warszawa-Bemowo.

Stoiska i atrakcje, które zaplnowaliśmy, będą otwarte i dostępne dla wszystkich od godz. 15 do 18.

Ruchowe i sportowe Edukacja i nauka Artystyczne i kreatywne Gra terenowa Ogólne
Sporty niekonwencjonalne Planetarium mobilne  - Planeta Anuka Robienie biżuterii Naukowe puzzle kiermasz fantów - "rzuć po nagrodę"
Zabawy harcerskie Obserwacje Słońca przez teleskop Malowanie buzi Koło fortuny ciasta własnego wyrobu
oraz napoje
Dmuchaniec Warsztaty kosmiczne Planeta Anuka Wystawa prac uczniów Biologiczne układanki wata cukrowa
Rozgrywki sportowe: rodzice - nauczyciele - dzieci Mistrz pokazów fizycznych Aukcja uczniowskiej twórczości Prawa fizyki gry planszowe
Deskorolki i nie tylko - Wola Fun Park Szkoła Nauk Ścisłych - warsztaty chemiczne Scena talentów Wizyta w starożytności woda pitna
Nauka pierwszej pomocy Szachy Foto budka Układ Słoneczny popcorn
Zumba  pokaz wozu strażackiego Lepienie z gliny Ekologia grill
Bębny   Bańki mydlane   punkt pomocy przedmedycznej
    Występ zespołu "Lazurki" - finał imprezy godz. 17:30.    

Piknik Rodzinny "Nauka na wesoło" odbywa się na terenie przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 363 ul. Rozłogi 10,
oraz w wyznaczonych pomieszczeniach szkolnych.

Wejście na teren pikniku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 

 

346x486 Piknik szkolny v3-1

REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO „NAUKA NA WESOŁO”

ORGANIZOWANEGO
 PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 363

IM. PROF. W. DOROSZEWSKIEGO

W WARSZAWIE.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

1) Ustawy z dnia 26 maja 2017 r. o bezpieczeństwie imprez masowych   
 (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1160 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r.  poz. 59 ze zm.),

3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 121 ze zm.),

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach                              (Dz.U. z 2003r.  Nr 6 poz. 69 ze zm.),

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli     ( Dz.U. 2018 poz. 691).

 .

 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku Rodzinnego w dniu 31.05.2019r. w godzinach od 12.00 do 18.00.

 

3. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Piknik Rodzinny.

 

4. Każdy uczestnik Pikniku Rodzinnego ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

5. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku Rodzinnym są zobowiązane do poznania i przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.

 

6. Każdy Rodzic/ Opiekun Prawny/ Uczestnik  biorący udział w Pikniku Rodzinnym winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku Rodzinnym oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

 

7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Pikniku Rodzinnym i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza,               a także znajdujących się na nim urządzeń.

 

8. Organizatorem Pikniku Rodzinnego jest Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. W. Doroszewskiego w Warszawie.

 

9. Miejscem organizacji Pikniku Rodzinnego jest plac szkolny SP 363 oraz wydzielona część budynku szkolnego.

 

10. Organizator dołoży wszelkich starań, aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przeznaczonym na piknik.

 

§ 2

Zasady porządkowe obowiązujące podczas pikniku

 

1. Piknik Rodzinny ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają dzieci i młodzież wraz z rodzinami.

 

2. Wstęp na Piknik Rodzinny jest bezpłatny.

 

3. Teren Pikniku Rodzinnego będzie otwarty dla uczestników imprezy w godzinach 12.00 – 18.00, w dniu pikniku.

 

4.Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku Rodzinnym na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (Rodziców/Opiekunów Prawnych).

 

5. Za przeprowadzenie poszczególnych atrakcji odpowiadają nauczyciele prowadzący oraz osoby obsługujące przygotowane stanowisko. Konkurencje i regulaminy opracowuje Organizator. 

 

6. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych na tej imprezie.

 

7. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora oraz służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

 

8. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie mają wstępu  na teren obiektu w czasie trwania Pikniku Rodzinnego.

 

9. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń              i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.

 

10. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy dziecko uczestniczące w Pikniku Rodzinnym pozostające pod jego opieką wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym  dla wydarzenia zwanego Piknikiem Rodzinnym.

 

11. O SP 363 zapewni uczniom opiekę w godzinach pracy placówki zgodnie z harmonogramem przedstawionym Rodzicom i Opiekunom. Organizator  nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku Rodzinnego i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.

 

12. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego mają prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w Szkole i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.

 

13. Przedstawiciele organizatora (pracownicy SP 363) są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Pikniku Rodzinnego.

 

14. Zakazuje się:

1) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

2) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

3) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,

4) wnoszenia  i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

5) palenia tytoniu,

6) przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu,

7) wzniecania ognia,

8) poruszania się wszelkimi pojazdami, rowerami, hulajnogami, rolkami itp.

9) tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami, rowerami, czy innymi pojazdami bądź sprzętami, pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela, bądź usunięcia sprzętu przez służby porządkowe,

10) zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżające inne osoby,

11) wprowadzania psów.

 

15. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Szkoły i jest wyraźnie oznakowany.

 

16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator Pikniku Rodzinnego zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Osoba odpowiedzialna za akcję ratunkową do czasu przybycia służb ratunkowych zostaje wyznaczona przez organizatora.

 

 17. Organizator utrwala przebieg Pikniku Rodzinnego dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

18.  Udział w Pikniku Rodzinnym jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.

 

19. Status sponsora pikniku rodzinnego przyznaje wyłącznie organizator.

 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

21. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.

 

22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

23. Regulamin wchodzi w życie 31 maja 2019r.  – w dniu, w którym odbywa się Piknik Rodzinny „Nauka na wesoło”.

                         

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

Aleksandra Komiszyn
Wojciech Pozimala

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.