Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 363 W WARSZAWIE

w sprawie niektórych zasad i warunków oceniania i klasyfikowania uczniów w Szkole Podstawowej  nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wnikającą z konieczności zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID –19 (Rozporządzenie MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r.) został wydłużony okres zawieszenia zajęć w szkole do dnia 24 maja 2020 r. a zadania jednostek systemu oświaty są nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku ze zbliżającym się okresem klasyfikowania i promowania uczniów oraz terminami informowania Państwa o ocenach zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły Podstawowej nr 363 i terminami zawartymi w Kalendarzu roku szkolnego 2019/2020 opublikowanego na stronie internetowej szkoły, pragnę poinformować, że:

 1. Ocenianie bieżące uczniów  i klasyfikacja roczna zarówno z zajęć edukacyjnych jak i zachowania, odbywa się na podstawie zapisów zawartych w:
 1. Statucie Szkoły Podstawowej nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego opisanych w Rozdziale VIII – Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów,
 2. Komunikacie Dyrektora Szkoły z dnia 27 marca 2020 r. opublikowanego na stronie internetowej szkoły oraz przesłanego Państwu poprzez dziennik elektroniczny,
 3. Zasadach zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły z dnia 27 kwietnia 2020 r. zapisanych w niniejszym komunikacie w pkt. II,
 4. Zasadach zawartych w Zarządzeniu Dyrektora z 25 marca 2020 r. zapisanych poniżej w §10 tj.:

§ 10

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
 2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki kształcenia na odległość to:
 1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
 2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane    z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel powinien umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
 6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania,         w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
 7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
 8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
 9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, biorąc pod uwagę możliwości dostępu do urządzeń elektronicznych,  określają jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

 1. Zapis zawarty w §90 ust.1  Statutu Szkoły Podstawowej nr 363 w brzemieniu: Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele za pośrednictwem wychowawców zobowiązani są pisemnie poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zagrożeniu śródroczną/roczną oceną niedostateczną   z zajęć edukacyjnych oraz obniżoną oceną zachowania.  W przypadku trudności           z przekazaniem informacji za wystarczające uważa się przesłanie wspomnianego zawiadomienia listem poleconym na podany przez rodziców adres faktycznego zamieszkania, a w przypadku jego braku na adres zameldowania ucznia. Odpowiedni zapis o zagrożeniu należy zamieścić również w dzienniku elektronicznym. Jeżeli obniżenie oceny zachowania nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zawiadomienie może nastąpić w terminie późniejszym, rozumiany jest jako powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów pisemnie jedynie poprzez dziennik elektroniczny VULCAN w wiadomości bezpośredniej skierowanej do rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej: wykonywanych ćwiczeń, prac, quizów, projektów, kart pracy, plakatów, zadań zawartych w Planerze SP 363, Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej e.podręczniki.pl, w dzienniku elektronicznym i przesyłanych drogą mailową, jak również w czasie lekcji i konsultacji on-line organizowanych przez nauczycieli poprzez komunikatory.

Pragnę zapewnić, że ocenianie odbywa się z uwzględnieniem sytuacji uczniów, ich możliwości psychofizycznych i trudności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. Jednocześnie potwierdzam, że wszelkie podejmowane przez nauczycieli kroki ukierunkowane są na rozwój i dobro dzieci.

Z wyrazami szacunku

Joanna Kalisz-Lerch

Dyrektor SP 363

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

Aleksandra Komiszyn
Wojciech Pozimala

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.