Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

Język angielski kl. 1-3

 
 
 

 

Język angielski w Szkole Podstawowej nr 363  w klasach 1 i 2 jest prowadzony w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Uczniowie korzystają z podręczników wydawnictwa Express Publishing "New Smiles", oraz towarzyszących im zeszytów ćwiczeń, oprogramowania na tablicę interaktywną oraz nagrań i filmików. Naukę języka łączymy z rysowaniem, zabawą, ruchem i śpiewaniem. Uczymy przede wszystkim komunikowania się. W każdym semestrze prowadzimy konkursy i projekty, w których dzieci mogą twórczo wykozrystać swoje talenty i posługiwać się językiem angielskim. Nasza szkoła należy do społeczności Szkół eTwinning i regularnie uczestniczy w międzynarodowych projektach eTwinning, w których uczniowie aktywnie współpracują ze swoimi rówieśnikami z różnych europejskich krajów, ćwicząc język angielski w komunikacji.

Seria "New Smiles"  w unikalny sposób kształtuje przyjazne dzieciom środowisko nauczania i zachęca do nauki, wykorzystując lubiane przez dzieci tematy i sposoby aktywności. Sprawia, że uczniowie mogą  w pełni rozwinąć swój potencjał intelektualny, pracując w oparciu o znakomite materiały z podręcznika,  zarówno tradycyjnego, jak i cyfrowego, oraz zeszytu ćwiczeń. Nauczyciel ma do dyspozycji szeroką gamę pomocy dydaktycznych, które sprawią że lekcje będą ciekawe, dynamiczne i efektywne:  nagrania audio i filmy, karty obrazkowe i fabularne, plakaty oraz oprogramowanie do tablic  interaktywnych.

Oceny z języka angielskiego są wystawiane zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły oraz zgodnie ze szczegółowymi kryteriami opracowanymi przez naszych nauczycieli. Przedstawiamy je poniżej.

System oceniania w klasach 1-3
wg Statutu Szkoły Podstawowej nr 363 (ogólny)

I. Oceny roczne są ocenami opisowymi

II. Ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym bieżącym stopniom w klasach I-III:

1) stopień super S

2) stopień bardzo dobry A

3) stopień dobry B

4) stopień zadowalający C

5) stopień musisz więcej popracować D

6) stopień pracujesz bardzo słabo E

1) na ocenę super: • posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie; • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; • korzysta z różnych źródeł informacji; • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych; • proponuje rozwiązania niekonwencjonalne; • potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe; • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

2) na ocenę bardzo dobrą: • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie; • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; • samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania; • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) na ocenę dobrą: • opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie; • poprawnie stosuje wiadomości; • poprawnie stosuje wiadomości; • kończy rozpoczęte prace; • jest przygotowany dom lekcji;

4) na ocenę zadowalającą: • opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie; • może mieć braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki; • rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; • przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania; • wymaga stałej motywacji do pracy;

5) na ocenę musisz więcej pracować: • słabo opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej; • większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; • wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy; • często nie kończy rozpoczętych działań; • jest często nieprzygotowany do lekcji;

6) na ocenę pracujesz bardzo słabo: • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania nawet o niewielkim stopniu trudności; • odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

Wymagania na poszczególne oceny dotyczące klas I – III

Język angielski

opr. Karolina Szurek i Magdalena Watts, nauczycielki jęz. angielskiego, w oparciu o zapis podstawy programowej, programu nauczania oraz wytyczne zawarte w podręczniku „New Smiles” (punkty oznaczone )

S otrzymuje uczeń, który:

-opanował w stopniu celującym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania

-posługuje się ponadprogramowym zasobem słownictwa

-aktywnie bierze udział w lekcji oraz chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe lub w klasie

-jest pracowity i obowiązkowy

-ma prawidłową wymowę i intonację w języku angielskim

A otrzymuje uczeń, który:

-opanował w stopniu bardzo dobrym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania

-posługuje się słownictwem przewidzianym w programie nauczania języka angielskiego

-chętnie bierze udział w lekcji aktywnie i poprawnie używając języka angielskiego

-ma prawidłową wymowę

-jest pracowity i obowiązkowy

★★★★★ - the pupil recognises and produces the language actively and correctly

B otrzymuje uczeń, który:

-opanował w stopniu dobrym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania

-posługuje się wystarczającym zasobem słownictwa

-często bierze udział w lekcji ale rzadko spontanicznie podejmuje aktywność

-ma wystarczająco dobrą wymowę angielską

-jest obowiązkowy

★★★★ - the pupil recognises and produces the language actively and correctly in most cases

C otrzymuje uczeń, który:

-opanował w stopniu podstawowym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania

-ma ograniczony zasób słownictwa

-minimalnie bierze udział w lekcji

-stara się być przygotowany do zajęć lekcyjnych

★★★ - the pupil recognises but does not produce the language correctly

D otrzymuje uczeń, który:

-opanował minimalny zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania

-przyswojenie słownictwa sprawia mu trudności

-nie bierze udziału w lekcji

-nie jest przygotowany do zajęć lekcyjnych

★★ - the pupil sometimes recognises but does not produce the language correctly

E otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował minimalnego zakresu umiejętności słuchania, mówienia, czytania ani pisania

- nie przyswoił słownictwa przewidzianego programem nauczania

-nie bierze udziału w lekcji, odmawia wykonywania ćwiczeń i podejmowania prób

-nie jest przygotowany do zajęć lekcyjnych

★ - the pupil does not recognise the language

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

Aleksandra Komiszyn
Wojciech Pozimala

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.