Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

REKRUTACJA do klas IV/VII "0"/ I SP 2018/2019

SZANOWNI RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS IV I VII INFORMUJEMY,

ŻE DYSPONUJEMY JESZCZE WOLNYMI MIEJSCAMI DO:

- KLAS IV

- KLASY VII Z INNOWACJĄ DWUJĘZYCZNĄ

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW CHĘTNYCH DO NAUKI W MURACH

NASZEJ SZKOŁY

 

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się również na stronie Biura Edukacji  - edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacji

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

 

Przypominamy

Dnia 7 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w sali 10a odbędzie się test predyspozycji językowych do klasy 7 dwujęzycznej w rekrutacji  w r. szk. 2018/2019

Zapraszamy

 

zasady przyjęć do oddziałów dwujęzycznych

harmonogram działań kandydata do oddziałów dwujęzycznych

wykaz szkół z oddziałami dwujęzycznymi

zasady naboru 2018/2019

prezentacja oddziały dwujęzyczne-1

 

Informacja do Rodziców i uczniów  - kandydatów do klas IV w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że wszyscy uczniowie - kandydaci do klas IV a i IV b, którzy zadeklarowali chęć nauki w SP 363  poprzez wniosek i dostarczą pozostałe dokumenty, będą przyjęci do szkoły od września. Jednocześnie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia się do tych klas, prosimy o skontaktowanie się ze szkołą,  telefonicznie lub mailowo.( 22 666 53 46)

Informacja do uczniów - kandydatów do klas VII w roku szkolnym 2018/2019

Uczniowie do klasy VII B dwujęzycznej  - rekrutacja poprzez system elektroniczny.

Uczniowie-kandydaci do klasy VII A - fizyczno-matematycznej, którzy zadeklarowali chęć nauki i dostarczą pozostałe dokumenty zostaną przyjęci do tej klasy od września. Jednocześnie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia się do tej klasy, prosimy o skontaktowanie się ze szkołą telefonicznie lub mailowo (22 666 53 46)

 

Podanie wewnętrzne  o przyjęcie do klasy IV/VII

 

REKRUTACJA dyżury wakacyjne:

dyżury wakacyjne - zasady zapisów

dyżury wakacyjne - harmonogram zapisów dla Rodziców

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Uchwała Nr 1523/2017 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2017 r. (pobierz)
2. Uzasadnienie do Uchwały (pobierz)
3. Załącznik nr 1 do uchwały - Procedura składania wniosków (pobierz)
4. Załącznik nr 2 do uchwały - Harmonogram przyjęć uczniów (pobierz)
5. Załącznik nr 3 do uchwały - Wniosek i oświadczenie dla Rodziców (pobierz)REKRUTACJA DO KLAS SIÓDMYCH DWUJĘZYCZNYCH

Informacje ogólne: sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły podstawowej. Odbędzie się on we wszystkich szkołach w tym samym czasie – 7 czerwca 2018 r. o godz. 9:00. Sprawdzian ten przeprowadzany jest w języku polskim i ma na celu zbadanie predyspozycji ucznia do nauki języka obcego.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III ORAZ VI

10 stycznia 2018 r. godz. 18.00

W roku szkolnym 2018/2019 przewidujemy otwarcie:

- jednego oddziału klasy IV - z dodatkowym językiem obcym - j. niemieckim

- dwóch klas VII - klasy fizyczno-matematycznej oraz dwujęzycznej

REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

I. TERMINY I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ

Informacja o szkołach podstawowych, które będą prowadziły nabór do klas VII dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019 zostanie opublikowana na stronie Biura Edukacji pod koniec lutego br. oraz na szkolnej stronie internetowej.

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie w terminach określonych w  HARMONOGRAMIE DZIAŁAŃ KANDYDATA, który zostanie opublikowany na stronach Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w marcu br. oraz na szkolnej stronie internetowej.

Nabór odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu  rekrutacji i rozpocznie się dla KANDYDATA, wzorem ubiegłego roku, w połowie maja. Sprawdzian predyspozycji językowych przewidywany jest na początek czerwca br. (7 czerwca 2018r.)

 

II. ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ

 

1. PODSTAWY PRAWNE

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203);
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
  • Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

2. ZASADY PRZYJĘĆ

Zgodnie § 1 Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas VII dwujęzycznych - wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.

Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe:

1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się. 

Informacje ogólne: sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły podstawowej. Odbędzie się on we wszystkich szkołach w tym samym czasie – 7 czerwca 2018 r. o godz. 9:00. Sprawdzian ten przeprowadzany jest w języku polskim i ma na celu „zbadanie” predyspozycji ucznia do nauki języka obcego.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH I KLAS PIERWSZYCH

Rekrutacja/zapisy do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpoczną się 2 marca br.

Szczegółowe informacje tj.: harmonogram, zasady oraz kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie Biura Edukacji 30 stycznia br. w aktualnych komunikatach oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy "0" i klas 1

odbędzie się 15 lutego godz. 18.00 w sali gimnastycznej

 

1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2. Zasady rekrutacji

3. Kryterium dochodowe

4. Harmonogram

5. Kryteria rekrutacji do klas  pierwszych szkół podstawowych

6. Harmonogram dla Rodziców klas pierwszych

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

Aleksandra Komiszyn
Wojciech Pozimala

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.