Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

ZARZĄDZENIE NR 569/2020 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

GP-OR.0050.569.2020

ZARZĄDZENIE NR 569/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na terenie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.[1]) w związku z § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Rekomenduje się dyrektorom przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których prowadzone są oddziały przedszkolne, zawieszenie zajęć na terenie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.), w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji, wychowania i opieki, uwzględniając dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w czasie epidemii COVID-19 oraz potrzebę przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń COVID-19.

2. Rekomendacja zawarta w ust. 1 stanowi jednocześnie zgodę organu prowadzącego na zawieszenie zajęć.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, dyrektorom szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, prowadzonych przez m.st. Warszawę,  burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy oraz Dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

       § 3. 1. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

       2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                           

 

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

                                                                                     /-/ Rafał Trzaskowski

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

Aleksandra Komiszyn
Wojciech Pozimala

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.