Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

Komunikat Dyrektora w związku z przywróceniem od 18.01.2021 r. zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III

Szanowni Państwo,

w związku z przywróceniem od 18 stycznia 2021 r.  zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, pragnę przedstawić Państwu kilka najważniejszych informacji związanych z organizacją zajęć w szkole.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkoły, przeanalizowaliśmy wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego . Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m. in. z września 2020 r. 

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne znajdują się na stronach rządowych – link poniżej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3. oraz na naszej szkolnej stronie internetowej.

W związku z tym, że większość wytycznych zostało ujętych w naszych wcześniejszych procedurach, dokument pt. „Procedury postępowania przeciwepidemicznego dla dzieci i rodziców w SP 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie”  wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 24/2019/2020 pozostaje w mocy.

Natomiast poniżej przedstawię Państwu wytyczne i zmiany jakie zaszły w zasadach funkcjonowania szkół, obowiązujące od dnia 18.01.2021 r.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

WYTYCZNE

 1. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 2. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m. in.:
 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 • korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 • korzystania ze stołówki szkolnej,
 • zajęć na boisku.
 1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.
 3. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

 

OMÓWIENIE WYTYCZNYCH

W związku z tym został opracowany plan rozmieszczenia klas I-III w salach na terenie całej szkoły tak, aby jedna klasa miała do dyspozycji jedną salę, by ograniczyć do minimum kontaktowanie się z pozostałymi klasami. Plan rozmieszczenia klas będzie opublikowany na stronie internetowej. W indywidualnym harmonogramie- planie dnia dla danej klasy jest również określona godzina/czas przebywania uczniów na korytarzu podczas przerw, ograniczamy przebywanie na korytarzu w tym samym czasie do jednej klasy. W salach uczniowie będą mogli również zostawić przybory i podręczniki, nie zabierając ich do domu, jeśli nie będzie takiej potrzeby.

Zostanie również zmieniony grafik obiadów ze względu na ograniczenie przebywania w stołówce do dwóch klas. Poszczególne klasy będą miały wyznaczone stałe miejsca spożywania obiadów, tak, aby ograniczyć mieszanie się grup dzieci.

Zmniejszamy również ilość klas jakie mogą w jednym czasie przebywać na placu zabaw lub boiskach.

Tak jak jest to w wytycznych, w edukacji wczesnoszkolnej z zasady przyporządkowani są do klasy ci sami, stali nauczyciele, a ich liczba jest ograniczona programem nauczania. W sytuacji kiedy niektórzy nauczyciele uczą w klasach 0-VIII, np. języka angielskiego, informatyki, religii, stacjonarnie nauczają tylko dzieci z klas I-III, natomiast edukacja uczniów w klasach IV-VIII będzie przez nich prowadzona zdalnie.

W związku z tą sytuacją, nie będzie zmieniony plan lekcji.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

WYTYCZNE

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 3. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

 

OMÓWIENIE WYTYCZNYCH

W związku z powyższym zajęcia świetlicowe będą w miarę możliwości prowadzone przez tych samych nauczycieli, w wyznaczonych salach, z ograniczeniem do minimum kontaktowania się z innymi klasami. W sytuacji kiedy dzieci będą musiały być łączone np. korzystanie z opieki świetlicowej przed lekcjami, opieka w czasie religii, będą przebywały w świetlicy zgodnie z wytycznymi (w przypadku braku możliwości zachowania dystansu) – w maseczce.

 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

WYTYCZNE

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m. in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

Szanowni Państwo, powyższe informacje stanowią zbiór najważniejszych kwestii i zmian w funkcjonowaniu szkoły od 18 stycznia. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości oraz sugestie (które mogą się pojawiać w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości),bardzo proszę o informację zwrotną do mnie lub do wicedyrektorów czy kierownika świetlicy. Wszystkie kwestie będą również przypominane i omawiane przez wychowawców po powrocie do szkoły, aby dzieci i Państwo mieli poczucie bezpieczeństwa w obecnej nadal trudnej sytuacji epidemicznej. O wszelkich zmianach i modyfikacjach będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez dziennik, stronę internetową oraz szkolnego Facebooka, po  uzyskaniu szczegółowych rozwiązań, wskazań i procedur z instytucji nadrzędnych.

Z wyrazami szacunku

Joanna Kalisz-Lerch

Dyrektor SP 363

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 

sp363@eduwarszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46

fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Anna Kekusz

Sekretariat czynny:

poniedziałek    8.00 - 16.00

wtorek              8.00 - 16.00

sroda               8.00 - 15.30

czwartek          8.00 - 16.00

PIĄTEK JEST DNIEM BEZ INTERESANTA

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.